من هم آدمم

در این سینه دلی دارمپ.ن از خجالتی بودن خویش آزارم

پ.ن۲ همین یک بار قبل از امتحان کتاب دستم بود