وقتی برای مخاطب ات پیام می دهی

خانواده

دوست

غریبه

...

انگار همه یک حس را ایجاد می کنند خاکستری !