میان کتاب ها

جزوات

حتی اپ ها و سایت ها

دنبال muscle of posterior abdomen

چیز بدرد بخوری ک من لازم دارم نیست

هاج و واج به اخرین کلاس های ترم یک فکر می کنم

بروم نروم می روم ن برمیگردم خوابگاه حسابی خوابم می آید ...


ذهنم پر شده است از اصطلاحات خشک دانشگاهی


می اندیشم به ترسی ک مبادا تغییری ک دائما در افکارم لانه کرده نوعی عادت باشد

و اگر تغییر نباشد عادت باشد

و اگر زندگی عادت باشد چ

می اندیشم نمیدانم چرا

انتظار می کشم نمیدانم ک را

کاش بیایی و سکوت کتابخانه را برهم زنی !