... هیچی فقط بد موقع ویار نگیره


+یعنی روخونی تو یونی ج میده ؟