چندی است شب

می رقصد در پریشانی گیسوانت
در لیلای چشم تو

پ.ن شب ارام است بیدارم بی اختیار
@100.0 Mhz