من باید عکس های یادگاری دبیرستانم را در فیسبوک پیدا کنم ؟!


پ.ن گوشه چپ نشسته من!


اینجا


پ.ن ۲ چ زود فراموش شد نامت

پ.ن ۳ (۱۵ روز مانده به پایان ترم)