حال جمعه ها جور دیگیه

انگار قلبم بی نظم تر می تپه


پ.ن ۱ من خوابگاه حلوا !!!

 @مازیار فلاحی ___ آخرین نفس


پ.ن ۲ ما را بجز خیالت فکری دگر نباشد