چرا جنس سلام و خداحافظی فرق دارد


زیارت مشهدم دارد تمام می شود

آمدنی خجالت می کشیدم دنبال هزار بهانه می گشتم برای نیامدن

رفتنی دلم جا مانده است

امدنم را گفتم لطف اقا بود

رفتن را چ

هنوز دلم را خالی نکرده ام

دنیا همه جایش را خاک الود کرده است

چشم انتظار تغییرم


پ.ن

یهویی توحرم خانواده رو با خبر کنی ک مشهدی دوست

شلوار قرمز راحتی تو مکان عمومی چ اشکالی دارد ؟ خصوصی


پ.ن ۲ عکس بعدن گذاشت

پ.ن ۳ با گوشی ندونستم چجور عکسو اون وری کنم :)